DISCLAIMER


 

Aansprakelijkheid
Door het openen van deze website stemt u ermee in dat het SBR-museum: 't Eeuwfeestpaleisje
en medewerkers geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade
voortvloeiend uit het gebruik van de informatie en het materiaal dat deze website bevat.


Informatie, foto's en afbeeldingen
Deze website is te goeder trouw gemaakt en zorgvuldig samengesteld
maar wij kunnen niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten.

De informatie op deze website is over het algemeen beknopt.
Zij biedt dus ook geen garantie voor volledigheid en juistheid.
Wij kunnen dan ook op geen enkele wijze instaan voor de juistheid
en volledigheid van de informatie die zij bevat alsook de websites waar naar gerefereerd wordt.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal en afbeeldingen is uitdrukkelijk verboden.


Wijzigingen
De informatie op onze site is aan verandering onderhevig.
Wij behouden ons dan ook het recht voor om inhoud
en informatie op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

 
TERUG